Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

 vevők/fogyasztók részére

 

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:         Szabó Balázs E.V.

Adatkezelő adószáma:               56256053-1-41

Nyilvántartási szám:                    54891964

Adatkezelő székhelye:                1138 Budapest, Sólyatér utca 4.

Telefon:                                        +36 30 960 2877

E-mail:                                         info@toycity.hu

           

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet)
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai

 

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében szereplő fogalommeghatározásokkal.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020.06.15-től visszavonásig tart.

 

3. Az adatkezelések célja és jogalapja

3.1. Megrendelések teljesítése

Az adatkezelés célja: A www.toycity.hu weboldalon keresztül történő a megrendelők/fogyasztók által történő vásárlások során létrejövő szerződések teljesítése, a termékekkel kapcsolatban tájékoztatás nyújtása, a megrendelt termékek kiszállítása, a vevőknek számla kiállítása.

Az adatkezelés jogalapja: a vásárlóval/érintettel kötött szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. Cikk 1) bekezdés b. pont).

A kezelt személyes adatok köre: A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan az érintett neve, szállítási címe, számlázási neve és címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankszámlaszáma.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötésétől számított 5 év + 60 nap. Létrejött szerződések esetén, amely alapján számla kerül kiállításra, a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap (Számv. tv. 169. § (2)bekezdés).

Személyes adatok továbbítása: A megrendelt termékek kiszállításának céljából a vevő által választott futárszolgáltatást végző cégnek.

 

3.2. Hírlevél feliratkozások

Az adatkezelés célja: A www.toycity.hu weboldalon keresztül az érintettek elektronikus hírlevélre történő feliratkozása esetén részükre meghatározott időszakonként reklámot is tartalmazó elektronikus levél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: a hírlevélre feliratkozó önkéntes hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. Cikk 1) bekezdés a. pont).

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre történő feliratkozástól a hírlevélről való leiratkozásig, azaz az érintett visszavonásáig.

Személyes adatok továbbítása: Nem kerül továbbításra harmadik személynek, kizárólag az Adatkezelő használja fel.

 

3.3. Ügyfélszolgálati teendők

Az adatkezelés célja: A www.toycity.hu weboldalon keresztül történő a megrendelők/fogyasztók által történő vásárlásokat követően a fogyasztói visszajelzések, panaszügyek és elállási szándékok kezelése, pénzügyi nyilvántartás és általános kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a vásárlóval/érintettel kötött szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. Cikk 1) bekezdés c. pont és Fgytv. 17/A. §).

A kezelt személyes adatok köre: A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan az érintett neve, szállítási címe, számlázási neve és címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankszámlaszáma.

Az adatkezelés időtartama: Az írásbeli panaszok felvételétől számított 5 év + 60 nap; vásárlók könyvébe történő bejegyzések esetén a bejegyzéstől számított 2 év + 60 nap.

Személyes adatok továbbítása: Nem kerül továbbításra harmadik személynek, kizárólag az Adatkezelő használja fel.

 

4. Tájékoztatás az adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelhet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján - tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni.

 

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy történjen, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét Adatkezelő személyesen látja el.

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, így védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

 

5. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

 

Az érintettek jogai:

5.1.  A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 5.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlésnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

 

5.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·        az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·        az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

·        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

 

 5.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

 

5.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

6. Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:          1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:            www.naih.hu

 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben az érintett kérelme az Adatkezelő által elutasításra került vagy nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, továbbá ha az ADatkezelő határidőn belül nem dönt, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Budapest, 2020. június 15.